სვანეთინიუსი 25.03.2023

უშგულის თემის ტერიტორიაზე მდებარე არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაციის შედეგები უკვე მზადაა

01.05.2019 23:48

მესტიის მუნიციპალიტეტის უშგულის თემის ტერიტორიაზე მდებარე არქეოლოგიური  ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაციის შედეგები უკვე მზადაა. პირველი ეტაპი მესტიის მუნიციპალიტეტის უშგულის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის გაცნობასა და სამეცნიერო ლიტერატურაში მათ შესახებ ცნობების მოძიებას დაეთმო, ასევე უშგულის (ენგურის) ხეობის  შესახებ წყაროთმცოდნეობით-ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასლის მოძიებასა და გაცნობას.

მეორე ეტაპი მიეძღვანა საველე სამუშაოებს, რომლის დროსაც ჩატარდა სადაზვერვო და სტაციონალური  სამუშაოები, ახალი კულტურულ-ისტორიული ძეგლების გამოვლენა, მათი და უკვე ცნობილი ძეგლების ზუსტი ადგილმდებარეობის, გავრცელების არეალისა და სავარაუდო საზღვრების დადგენა. ხდებოდა თითოეული ობიექტისა და იქ მოძიებული არქეოლოგიური მასალის ფოტოფიქსაცია, აზომვა, აღწერა და GPS კოორდინატების აღება.

მესამე ეტაპი მიეძღვნა კამერალურ სამუშაოებს, რომლის დროსაც მოხდა მონაცემთა დამუშავება, ობიექტების რუკაზე დატანა, სააღრიცხვო ბარათების შედგენა, სრული სამეცნიერო ანგარიშის  მომზადება და ერთიან მონაცემთა ბაზაში განთავსება. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი და რედაქტორი პროფესორი ზვიად კვიციანი იყო.

ნაშრომის ელექტრონული ვერსიის მიღება შეგიძლიათ მესტიის მუნიციპალიტრტის მერის წარმომადგენელისგან-უშგულის თემში.

GE EN RU