სვანეთინიუსი 25.03.2023

მესტიაში 21 ქუჩას ჩაუტარდება რეაბილიტაცია

22.03.2019 12:13

მესტიის მუნციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (NAT190004702) მესტიის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების (10 ქუჩა) რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება გახლავთ 3 258 024 (სამი მილიონ ორას ორმოცდათვრამეტი ათას ოცდაოთხი) ლარი. წინადადების მიღება დაიწყება 21 მარტს 00:00 საათზე და დასრულდება 26 მარტს 14:30 საათზე.

შესყიდვის ობიექტი გულისხმობს ა. ხერგიანის, ბ. ხერგიანის, ი. გაბლიანის მონაკვეთის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია), მ. გვარლიანის, ნ. ჯაფარიძის და ჯ. ხაფთანის ქუჩების, ე. ფარჯიანის I  და II,  ბეთლემისა და დ. აღმაშენებლის ჩიხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ თითოეულ ქუჩაზე საჭიროებებიდან გამომდინარე ასფალტ-ბეტონის საფარის, რკინა-ბეტონის კედლების, გაბიონების საყრდენი კედლების, ღობის საყრდენი კედლებისა თუ რკინა-ბეტონის კიუვეტების მოწყობას.

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პირველი ტენდერი (NAT190000425) აღნიშნული ათი ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადდა 2019 წლის 11 იანვარს, თანხით 2 910 411 (ორი მილიონ ცხრაას ათი ათას ოთხას თერთმეტი) ლარი, საიდანაც 2 764 881 (ორი მილიონ შვიდას სამოცდაოთხი ათს რვაას ოთხმოცდაერთი) ლარი გახლდათ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულება) ხოლო თანხის 5% გახლდათ მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოგეხსენებათ რომ 2018 წელს, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლდათ დაბა მესტიის შიდა გზების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა, რის საფუძველზეც მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეისყიდა დაბა მესტიის შიდა გზების (21 ქუჩის) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (პროექტები) - 244 442 (ორას ორმოცდაოთხი ათას ოთხას ორმოცდაორი) ლარის ღირებულებით.

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე დამატებით მოგახსენებთ რომ დაბა მესტიის 21 ქუჩიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პრიორიტეტად, პირველ რიგში განსახორციელებელ პროექტად შეირჩა დაბა მესტიის 5 ქუჩის (ვიტორიო სელას, ჭ. ჩართოლანის, გ. ჯაფარიძის, ზ. ფალიანისა და სენაკის ქუჩები) რეაბილიტაცია. 5 ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით 2018 წლის 12 სექტემბერს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი თანხით - 2 035 131 (ორი მილიონ ოცდათხუთმეტი ათას ას ოცდათერთმეტი) ლარი (საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 23 აგვისტოს N1666 განკარგულება + 5% ადგილობრივი ბიუჯეტი). თუმცა ტენდერი არ შედგა. აღნიშნული სამუშაოების შესყიდვის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გასული წლის ბოლომდე კიდევ სამჯერ იქნა გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი. თუმცა ტენდერი ოთხივეჯერ არ შედგა. 

გამომდინარე აქედან, თანხა რომელიც დაბა მესტიის 5 ქუჩის რეაბილიტაციის მიზნით იყო გამოყოფილი და 2018 წლის ბიუჯეტში აუთვისებელი დარჩა, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ უკან იქნა გათხოვნილი.  

კვლევის შედეგად, კომპანიების გამოკითხვებმა აჩვენა რომ სამუშაოების შესასრულებლად გამოყოფილი თანხა საკმარისი აღარ გახლავთ და კომპანიებს არ უღირთ ტენდერში მონაწილეობის მიღება, რადგან წლის დასაწყისისთვის არსებული საბაზრო ღირებულებები ნაკლები გახლდათ წლის ბოლოსთვის ბაზარზე არსებულ ფასებზე. გამომდინარე აქედან, ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით, 21 ქუჩის პროექტი გაიგზავნა აუდიტთან რათა ექსპერტიზის მიერ დადგენილიყო არსებული საბაზრო ღირებულებები. ექსპერტიზის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად საჭირო გახდა სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებების გაზრდა. 

სწორედ ახალი ნამატი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით იქნა გამოცხადებული 2019 წლის 5 მარტს მუნიციპალიტეტის მიერ ტენდერი 10 ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე.

რაც შეეხება პირველი 5 ქუჩის რეაბილიტაციას, მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება დღევანდელ საბაზრო ღირებულებასთან მიმართებაში ექსპერტიზის მიერ კორექტირებული გაზრდილი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებების მიხედვით.

GE EN RU