სვანეთინიუსი 24.07.2019

ორგანიზაცია „ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფთან ერთად ზემო სვანეთის სოფლების განვითარების ახალ პროექტს იწყებს

06.03.2019 19:39

ევროკავშირის მხარდაჭერით ორგანიზაცია
„ქეა საერთაშორისო კავკასიაში“ "პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფთან ერთად"  (PMCG) ზემო სვანეთის სოფლების განვითარების ახალ პროექტს იწყებს.

პროექტი განხორციელდება ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის (ENPARD) ფარგლებში.

პროგრამის უპირველესი ამოცანაა, დაადგინოს მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი თითოეული სოფლის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების საჭიროებები და პრიორიტეტები ადგილობრივი მოსახლეობის, ფერმერების, მეწარმეების, კერძო ბიზნესის, ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებისა და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის, ქალების, აგრეთვე სხვა მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობისა და/ან სოციალურად დაუცველი პირები და მისთ.) პირდაპირი მონაწილეობით.

მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების შედეგად დადგენილი საჭიროებები და პრიორიტეტები საფუძვლად დაედება მესტიის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას, რომლის შესამუშავებლად და დასამტიცებლად პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნება მესტიის მუნიციპალიტეტის სათემო განვითარების სამოქალაქო საბჭო .წ. ადგილობრივი განვითარების სამოქმედო ჯგუფი (LAG), რომელშიც შევლენ მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების დაინტერესებული მოსახლეობის მიერ არჩეული უფლებამოსილი წარმომადგენლები სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო სექტორიდან.

დამტკიცებული სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების საფუძველზე, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის (LAG) მიერ, ღია კონკურსის წესით, მოხდება სოფლებში სხვადასხვა სამეწარმეო და სათემო განვითარების მხარდამჭერი მცირე და საშუალო საინვესტიციო პროექტების შერჩევა და პროგრამის ფარგლებში მათი საგრანტო დაფინანსება. პროგრამა ოთხწლიანია და მის განმავლობაში (2019-2022 წ.წ.) გათვალისწინებულია მესტიის მუნიციპალიტეტის 17-ვე ტერიტორიულ ერთეულში, სულ ცოტა, სამოცი (60) ასეთი ინიციატივის განხორციელება.

GE EN RU