სვანეთინიუსი 28.09.2021

სამხედრო სამსახურში გაწვევა უკვე დაიწყო

01.01.1970 04:00

საქართველოს მთავრობის #408 დადგენილებით მოქალაქეთა 2018 წლის საშემოდგომო გაწვევა უკვე დაიწყო და 29 დეკემბრამდე გაგრძელდება. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1800-ით. 
იუსტიციის სამინისტროს სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1395-ით
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად საქაღთველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გასამხედროებულ ქვედანაყოფფებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1370-ით, ხოლო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად, სახელმწიფო დაცვის გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 200-ით.
18-დან 27 წლამდე ასაკის გასაწვევი მოქალაქეები, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მიიღებენ შეტყობინებას. 
პირი რომელიც მიიღებს გაწვევის დოკუმენტს, მაგრამ იგი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვერ მოახერხებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, მას უფლება აქვს, გადავადებით ისარგებლოს. გადავადების მოთხოვნით წვევამდელმა გაწვევის კომისიას 10 დღის ვადაში უნდა მიმართოს მუნიციპალიტეტში არსებულ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვასა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს. არსებული წესის თანახმად, როდესაც პირს უწყისი მისდის, იგი ვალდებულია 7-დან 14 დღის ვადაში გამოცხადდეს დაწესებულებაში. პირველ ჯერზე დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, მას მეორედ მიუვა გამოძახება, თუ ამჯერადაც არ გამოცხადდება, დაჯარიმდება კანონით გათვალისწინებული 1000 ლარის ოდენობით ან შეეფარდება ადმინისტრაციული პატიმრობა 30 დღის ვადით. სასჯელის მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ ამ პირმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური მაინც უნდა მოიხადოს. 
მოქალაქე სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან თავისუფლდება თუ არის დედისერთა, ან სტუდენტი. დედისერთობის შემთხვევაში, მან უნდა წარადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი ნათესავებისგან, მეზობლებისგან, რომ იგი ნამდვილად არის დედისერთა და გათავისუფლდება 27 წლის ასაკამდე. თუ მას სურვილი ექნება 27 წლის გახდომამდე, ისარგებლოს სამხედრო სამსახურით, დაწერს განცხადებას, რომ არის დედისერთა და მისი პირადი სურვილია, გაიაროს სამხედრო სამსახური. სტუდენტობის შემთხვევაში, იგი უნდა იყოს აკრედიტებული უმაღლესი სახელმწიფო სასწავლებლის სტუდენტი, წარადგენს სტუდენტობის დამადასტურებელ დოკუმენტს და გათავისუფლდება სამხედრო სამსახურიდან. თუმცა როგორც კი შეუწყდება სტუდენტის სტატუსი, სამხედრო კომისარიატს შეტყობინებას უგზავნის უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც პირი სწავლობდა და ამის საფუძველზე ხდება მისი გამოცხადება. წვევამდელს მხოლოდ ორჯერ შეუძლია გადავადება თანხით ეს იქნება 2000 ლარი, რომელსაც პირი ოფიციალურად იხდის ბანკში და წელიწადნახევარი გადაუვადდება. მას თანხით გადავადება 25 წლის ასაკამდე მხოლოდ და მხოლოდ ორჯერ შეუძლია. გადავადების მიზეზი შეიძლება იყოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან თუ პატრონობს შრომისუუნარო პირს, ჰყავს ორი ან მეტი შვილი და ასე შემდეგ. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კოორდინაციას უწევს სამხედრო სამსახურში გაწვევის პროცესს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებას უზრუნველყოფს, ვინც თავს აარიდებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს.

სამშობლოს სჭირდები-შეიძინე გამოცდილება დაიცვა საკუთარი ოჯახი და საქართველო!


GE EN RU